ࡱ>  Root Entry F0/؛@SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocument.& !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@Oh+'0  $,4<lenovo Normal.dotmp% 6!rus DN Amt^0@MO@Eߩ@n@f]=WPS Office_11.1.0.10314_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPX`h px 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.10700!3F7E301048114CEBAAE8DC07185C5CA60Table" Data WpsCustomData PKSKS.& ) = 8 DN $QhPju L 2021t^cb^\_ONb(uؚ!hkNu >yOe43ublQJT :NR\_ON8T~ؚ!hkNu1\N Oۏ\_ONSU\ s\\_ONb(uؚ!hkNu>yOOie43ubNyY N N0e4VTagN 9hnc 0sQNĉ1\NRNDёO(u{t gsQvw 0(ZN>yW[02019047S)0 0sQNpSS^[u`3z1\N?eV{~Rvw 0N>yW[02020022S gsQĉ[gbL [cb^L?e:SWQ]FU{vlQv\_ON b(ukNt^^(2020t^1g1e-12g31e)ؚ!hkNuSy!h2t^Q*g1\Nؚ!hkNu ~{1t^(+T)N NRRT Tv^ cĉ[4~L]>yOOi9v\_ON cvQ[E4~v>yOOi9vёTe ~NONg NǏ12*Ngv>yOOie4( NSb*NN^4~R)0u`gMQ_v{Q01YN0]$OOiUSMO49R NQ[ON~N N Ny>yOOie4 MQ_geQ>yOOie4g0 N (uNUSMOc6eؚ!hkNu{Ǐ q\Nwؚ!hkNu1\NOo`Q ~{1\NOSfN ^{|kNuSwmYYuf[kNu(WkNu1\N;N{蕞Rtckĉ1\NKb~0 N \_ONb(uؚ!hkNu>yOOie4 N(uNUSMOb(u1\NVؚ!hkNu>yOOie4T\MOe4?eV{ N͑ YNS0 N03u z^ 3ube2021t^9g16e11g^0 3ubAm z\_ON{vFq\NlQqQ1\NTNMb gRQ N'YS(WZwm^NRDnT>yOO@\[Q- gR'YS-w1\NNMbQ N gR b\_ON8T~ؚ!hkNu>yOe43uyv NXT TUSNXTOo`bRT cBl N OfPge0 3ub[8hNRDnT>yOO蕥c6e\_ONcNv3uv^ۏL[8hGl;` ;N#[8hkNuvDyOO0"?e蕚[g[e43ubTbN`QۏLbg0[_Z\OGP Q0SeRDёv N~g[ d4@bSDёY OlO~vz gsQUSMOTNXTv#N0 T | NNg O T|5u݋7562353 cb^NRDnT>yOO@\ 2021t^9g16e &(48:<÷s]G1+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHCJ,OJPJo(nHtHCJ,OJPJo(nHtHCJ,OJPJo(nHtHCJ,OJPJo(CJ,OJPJo(CJ,OJPJo(CJ,OJPJo(mH sH nHtH'CJ,PJo(aJ,KHmH sH nHtH_H   J R T X Ϲuk_UI?+'CJ PJo(aJKHmH sH nHtH_HCJ OJPJQJo(CJ PJo(aJKH_HCJ OJPJQJo(CJ PJo(aJKH_HCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(nHtHCJ OJPJQJo(CJ PJo(aJKH_HCJ OJPJQJo(CJ PJo(aJKH_HCJ OJPJQJo(+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH/CJ OJPJQJo(aJKHmH sH nHtH_H/CJ OJPJQJo(aJKHmH sH nHtH_H d h ù}i_QG3)CJ OJPJQJo('CJ PJo(aJKHmH sH nHtH_HCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(nHtHCJ OJPJQJo('CJ PJo(aJKHmH sH nHtH_HCJ OJPJQJo('CJ PJo(aJKHmH sH nHtH_HCJ OJPJQJo('CJ PJo(aJKHmH sH nHtH_HCJ OJPJQJo('CJ PJo(aJKHmH sH nHtH_HCJ OJPJQJo('CJ PJo(aJKHmH sH nHtH_HCJ OJPJQJo(   ǽq[E/+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(nHtHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(nHtH  " . 0 2 6 D ópZF0+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH'CJ PJo(aJKHmH sH nHtH_H+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH'CJ PJo(aJKHmH sH nHtH_H+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH1CJ OJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(nHtHCJ OJPJQJ^Jo(nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH D F N  $  кuk_SI?5'CJ OJPJQJo(nHtHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJ^Jo(CJ OJPJQJ^Jo(CJ OJPJQJo(+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH1CJ OJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH1CJ OJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH ,.0X\bvxï}f\N;,B*phCJ OJPJQJo($B*phCJ OJPJQJo(nHtHCJ OJPJQJo(nHtHCJ OJPJQJo(,B*phCJ OJPJQJo(mH sH nHtHB*phCJ OJPJQJo(B*phCJ OJPJQJo('CJ PJo(aJKHmH sH nHtH_H'CJ PJo(aJKHmH sH nHtH_HCJ OJPJQJo(#CJ OJPJQJo(mH sH nHtHCJ OJPJQJo(nHtH#CJ OJPJQJo(mH sH nHtH űx CJPJo(B*phCJ OJPJQJo('CJ PJo(aJKHmH sH nHtH_HB*phCJ OJPJQJo('CJ PJo(aJKHmH sH nHtH_HB*phCJ OJPJQJo('CJ PJo(aJKHmH sH nHtH_H,B*phCJ OJPJQJo(mH sH nHtH (:< t`dXDYD5$3$WD`dXDYD5$3$WD`dXDYD5$3$WD` dXDYD5$3$dXDYD5$3$WD`dXDYDa$$5$3$^]dXDYDa$$5$3$^]dXDYDa$$5$3$] F .gOdXD*YD5$3$]WD`dXD*YD5$3$]WD`dXD*YD5$3$]WD`dXD*YD5$3$]WD`dXDYD5$3$WD`dXDYD5$3$WD`dXDYD5$3$WD`dXDYD5$3$WD`.0xdXD*YD5$3$^]` 9r XDYD 9r &dPdXD*YD5$3$^]`dXD*YD5$3$^]`dXD*YD5$3$], 0|. A!3#2"$%&4664666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p\@\ckeXDYD8$7$1$H$'CJOJPJQJ^Jo(mH sH nHtH$A@$؞k=W[SONi@Nnfh7+Z8P~=4eanrE$}& z0( * 3 ?@